Seyster College
  Seyster College

HOE WERKEN WE

Samenwerkingsverbanden en scholen ontwikkelen diverse onderwijsarrangementen en voorzieningen om alle leerlingen in de regio een passend onderwijsprogramma te kunnen bieden. Elke school heeft daarnaast een schoolondersteuningsprofiel opgesteld waarin de school aangeeft op welk gebied de school een leerling met een zorgvraag kan ondersteunen. 

Als een leerling met een zorgvraag zich aanmeldt op een school dan kijkt de school of deze leerling op de school van aanmelding geplaatst kan worden. Is dat niet het geval, bijvoorbeeld omdat het schoolondersteuningsprofiel niet past bij de zorgvraag, dan zoekt de school van aanmelding in overleg met de ouders en het samenwerkingsverband een andere school.

Wordt de leerling geplaatst dan stelt de school samen met ouders en leerling een OPP (ontwikkelperspectief plan) op. Het samenwerkingsverband waar het Seyster College onder valt is het Samenwerkingsverband Zuid- Oost Utrecht.

Informatie over dit samenwerkingsverband is te vinden op www.swv-vo-zou.nl.

Informatie over passend onderwijs in het algemeen is te vinden op www.passendonderwijs.nl.

Voor alle verdere informatie verwijzen we u naar de schoolgids.

 

INFORMATIE EN GESPREKKEN

We vinden het belangrijk om de ouders van onze leerlingen te betrekken bij de school. We hebben dan ook een aantal momenten waarop we informatie met u uitwisselen.

  • Voor nieuwe leerlingen en ouders is er een open dag. Daarnaast worden de ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de zorgcoördinator en een intakegesprek met de schoolmaatschappelijk werkende.
  • Alle ouders van de leerlingen zijn welkom op de kennismakings- of informatie avond aan het begin van ieder schooljaar. Die avonden zijn in september of oktober.
  • Twee keer per jaar bespreekt de mentor met de ouders en de leerling het IOP en OPP tijdens het voortgangsgesprek van een half uur.

Soms vinden er in de onderbouw huisbezoeken plaats, door de mentoren en/of de schoolmaatschappelijk werkende. In de bovenbouw zijn er, indien nodig, gesprekken op school of een huisbezoek.

Gedurende het schooljaar wordt u geïnformeerd over school, stage, werk, schoolkamp (1x per 2 jaar) of uitjes en bijzondere gebeurtenissen. Wij werken met de app Social Schools, waarmee post verzonden wordt aan ouders.

  Seyster College

ZIEKMELDEN

Leerlingen kunnen tussen 8.00 uur en 8.30 uur telefonisch ziek gemeld worden op 030-6954617. Beter melden graag via absentie@seystercollege.nl

In verband met het coronavirus hanteren wij de richtlijnen van het RIVM mbt ziekte. In de beslisboom vindt u terug in welke situatie(s) uw kind thuis moet blijven. 

Leerlingen die stage lopen dienen zich zowel op stage als op school ziek te melden. Is de leerling weer beter en hij/zij gaat weer naar stage dan doorgeven aan school. Mag telefonisch maar ook via absentie@seystercollege.nl

Indien een leerling onder schooltijd een tandarts, dokter of orthodontist bezoekt, dan ontvangen wij hiervan graag via absentie@seystercollege.nl een schriftelijke bevestiging.

Wij verzoeken u vriendelijk zoveel mogelijk afspraken buiten schooltijd te plannen.

 

 
Seyster College

AANMELDEN

U kunt een mail sturen naar het onderstaande mail-adres om een aanmeldingsformulier aan te vragen.

a.jansen@seystercollege.nl

  Seyster College

SCHOOLREGELS

We willen ervoor zorgen dat de leerlingen een prettige tijd hebben op onze school. Duidelijke afspraken helpen om dat voor elkaar te krijgen.
Op school bespreken we met alle leerlingen welke regels er gelden op school en in de klas.

Tijdens de pauzes letten teamleden erop dat de sfeer in de school en op het schoolplein prettig blijft. Wij willen een veilige school zijn. Meer over schoolregels vindt u hier en in het leerlingenstatuut.
Het Seyster College hanteert een pestprotocol en medicijnprotocol

 
Seyster College

LEERPLICHT

De leerplicht houdt in dat kinderen verplicht naar school moeten. Tot het einde van het school- jaar waarin je 18 jaar oud wordt, ben je op grond van de Leerplichtwet verplicht naar school te gaan. De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. Ook kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven zijn leerplichtig en moeten dus verplicht naar school.
Lees hier meer over de Leerplichtwet.

  Seyster College

SCHOOLTIJDEN / VAKANTIES

SCHOOLTIJDEN
08.45 – 09.15
09.15 – 10.45
10.45 – 11.00  Pauze
11.00 – 11.45
11.45 – 12.30
12.30 – 13.00  Pauze
13.00 – 13.45
13.45 – 14.30
14.30 – 14.45

Indien de schooltijden afwijken dan wordt u daar tijdig van op de hoogte gebracht.

VAKANTIES 2021-2022

Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Krokusvakantie:
Pasen:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Pinksteren:
Zomervakantie:

za 16-10-2021 t/m zo 24-10-2021
za 25-12-2021 t/m zo 9-1-2022
za 26-2-2022 t/m zo 6-3-2022
ma 18-4-2022
za 23-4-2022 t/m zo 8-5-2022
do 26-5-2022 t/m zo 29-5-2022
ma 6-6-2022
za 9-7-2022 t/m zo 21-8-2022

STUDIEDAGEN 2021-2022

Ma: 
Ma:
Di:
Do: 
Di:
Do:

30-08-2021 (leerlingen gehele dag vrij)
08-11-2021 (leerlingen vrij om 12.30 uur)
15-02-2022 (leerlingen vrij om 12.30 uur)
17-03-2022 (leerlingen vrij om 12.30 uur)
07-06-2022 (leerlingen vrij om 12.30 uur)
07-07-2022 (leerlingen gehele dag vrij)
 

MR / GMR

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
Om ervoor te zorgen dat een school goed functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij de directie en het schoolbestuur. Dit beleid gaat leraren, leerlingen en hun ouders direct aan. Daarom overlegt de directie met de medezeggenschapsraad (MR). Sommige belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de MR genomen worden.
Op het Seyster College hebben we een MR. Daar zitten  ouders van leerlingen in en docenten.

Voor verdere informatie verwijzen we u naar de schoolgids.

GEMEENSCHAPPELIJKE RAAD (GMR)
Het Seyster College maakt deel uit van de CVO Groep en is een van de zes scholen binnen deze scholengroep. Elke school heeft zijn eigen MR, voor de groep als geheel is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die met de bestuurder van de CVO Groep overlegt.
In de GMR van de CVO groep zitten één ouder en één docent namens het Seyster College.

Voor het reglement van de MR verwijzen wij u naar de CVO groep.

La'Loupe & Spinneman webdesign